افکار و باورهای نادرست خود را بشناسیم

ارسال شده در: مقالات | ۲

چه کسی مسئول حال بد شماست؟ عوامل بیرونی یا درونی؟ آیا حال بد شما نتیجه عواملی است که از کنترل شما خارج است؟ شما چگونه فکر می کنید؟ در حقیقت حال خوب یا بد ما محصول افکار و باورهای ما … Continued