کودک و ادب

ارسال شده در: مقالات | ۰

کودک ادب شده طفره رفتن یکى از الگوهاى کودک ادب شده است کودک طبیعى مى خواهد سرکشى کند ولى کودک ادب شده جرأت نمى کند کودک با طفره رفتن از طرفى والدین خود را آرام مى کند و از طرف … Continued