انکار

ارسال شده در: مقالات | ۰

انکار هنگامى که مجموعه زخم هاى گذشته ما زیاد و تحمل ناپذیر مى شوند، یک دکمه درونى روشن مى شود و ما را به سوى انکار مى برد انکار یکى از کارکرهاى برجسته ى روان ماست ویژگى که ما را … Continued