جرات ورزی

ارسال شده در: تحلیل رفتار متقابل, مقالات | ۰

خود اِبرازی، جرأت مندی یا جرأت ورزی از الگوهای معادل های مفهوم ارتباطی Self_Assertiveness هستند. جرات مندی از مهارت های کلیدی و ساختاری ارتباطی محسوب می شود. از نظر دریم و مسترز رفتار جرأت ورزانه رفتاری بین فردی و تکامل … Continued